چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 00:38

گواهی قبولی برای محفظه بار (تریلر)

احتراماً به اطلاع می رساند با توجه به هماهنگی و توافقات بعمل آمده با اداره محترم ‏نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ثبت و صدور گواهی قبولی کامیون های ‏تحت رویه تیر از تاریخ شنبه 12/12/96 نیاز به الصاق عکس کشنده نخواهد بود و صرفاٌ می ‏بایست با عکس محفظه بار ( تریلر) ارائه شود.‏

بدیهی است گواهی قبولی صادره قبلی تا اتمام مدت زمان اعتبار کماکان معتبر و قابل استفاده می ‏باشد.‏

اطلاعات تکميلي

  • شماره نامه: 1133
  • تاریخ: دوشنبه, 30 بهمن 1396
  • موضوع: گواهی قبولی برای محفظه بار (تریلر)
  • صاحب امضاء نامه: کارنه تیر
  • دپارتمان: کارنه تیر
آخرین ویرایش در دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 11:13